Skip links

Achtergrondinformatie

KinderThuisZorg

Missie

KinderThuisZorg-Nederland (KTZ) is de grootste kinderthuiszorgaanbieder in Nederland. Met ruim 250 kinderverpleegkundigen bieden we passende kinderverpleegkundige zorg aan ruim 4700 kinderen per jaar met een Zvw of WLZ-indicatie die wonen in Nederland. De kinderverpleegkundige zorg die KinderThuisZorg biedt voldoet aan de randvoorwaarden van kwaliteit en de rechten van het kind (Handvest Kind & Zorg). De wensen van het kind staan te allen tijde centraal en er is aandacht voor het reduceren van angst en pijn bij het uitvoeren van de zorg. De kinderverpleegkundige (i.o.) werkt binnen de zorg nauw samen met het kind en gezin om zelfredzaamheid te creëren. De kinderverpleegkundige doet dit vanuit haar eigen autonomie en toont hierbij kinderverpleegkundig leiderschap.

Visie

De visie van KinderThuisZorg is gericht op een positieve gezondheid, dit houdt in dat we het zieke kind altijd centraal stellen in het handelen. Naast medische aspecten gaat het vooral ook om aandacht, ontplooiingsmogelijkheden, eigenwaarde, respect, vertrouwen en participatie, maar vooral het geven van meer zelfregie en zelfmanagement. Zodat zij minder/niet afhankelijk zijn van de zorg van een professional. Het uitgangspunt hierbij is: “In het ziekenhuis als het nodig is, thuis als het kan”. Dit zorgt voor zelfstandige kinderen/volwassenen die op termijn minder/geen beroep meer hoeven te doen op de zorg van zorgprofessionals en zich kunnen ontwikkelen zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Het uitgangspunt is dat de zorg zo dicht mogelijk bij het kind en gezin wordt georganiseerd en niet onnodig in het ziekenhuis. Het gaat om kwalitatieve zorg, op de juist plek waar deze het meest doelmatig is en uitgevoerd wordt door de juiste zorgverlener in aansluiting op de behoefte van het kind en gezin.

“De juiste zorg op de juiste plek, met de juiste deskundigheid, op het juiste moment, met de juiste intenties”

KinderThuisZorg heeft contracten met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren. Alle kinderverpleegkundigen zijn in dienst bij KinderThuisZorg en hebben contracten tot 36 uur per week. Jaarlijks leiden we ruim 20 verpleegkundigen op tot kinderverpleegkundige. KinderThuisZorg werkt volledig digitaal via Nedap ONS en is 24/7 bereikbaar en oproepbaar. De kinderverpleegkundige van KinderThuisZorg voert niet alleen medische technische zorg uit in de eigen leefomgeving van het kind maar er kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van de kinderverpleegkundige. Deze wordt bijvoorbeeld ingezet vanuit preventie en vroegsignalering, bij het aanleren van medische handelingen en bij het helpen zoeken naar zorg en hulp in de juiste wetgeving die aansluit bij de zorgvraag en hulpbehoefte van het kind en het gezin binnen de vier kinderleefdomeinen. KinderThuisZorg is gespecialiseerd in het stellen van indicaties over de benodigde zorg die noodzakelijk is voor het kind en gezin buiten het ziekenhuis.

“De bedoeling van zorg is het bieden van professionele ondersteuning die passend is bij het kind en het gezin waarbij altijd wordt gestreefd naar zelfregie en zelfmanagement en zo onafhankelijk mogelijk leven.”

Medisch Kindzorg Samenwerking (MKS)

MKS betekent voor ons dat we een goede samenwerking proberen aan te gaan met alle organisaties die te maken hebben met het kind en gezin. Het is hierbij belangrijk dat er constant aandacht is voor de eigen regie van het kind en het gezin.
 Eigenlijk is MKS in al onze zorgprocessen geborgd waarbij we werken vanuit de ‘kwaliteitsstandaard aan het zieke kind in de eigen leefomgeving’. 
De kinderverpleegkundigen van KinderThuisZorg inventariseren de zorg- en hulpbehoefte van het kind en gezin en zijn intensief betrokken bij het gehele proces. In het zorgplan staat beschreven, vanuit de 4 kinderleefdomeinen, welke zorg noodzakelijk is en hoe gewerkt wordt naar maximale zelfredzaamheid. Op die manier werken we aan doelmatige inzet van zorg en zien we het kind en gezin in de complete context. Wij werken met een digitaal kinddossier dat in te zien is voor het kind/ ouder(s)/ Kinderarts. In de extramurale setting werken we met veel professionals samen, om dit goed te coördineren moet ervoor het kind/gezin een passend zorgplan worden opgesteld. De extramuraal werkende kinderverpleegkundige zal tijdens een inventarisatiegesprek de zorgvraag/hulpbehoefte van het kind/gezin in kaart brengen. Dit wordt gedaan volgens de beroepsnorm – waar dmv. de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) de zorg wordt geïnventariseerd en vastgelegd in het zorgplan. De HIK Toolbox bevat handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK.

Nadat we de zorg geïnventariseerd hebben wordt dit verwerkt in het zorgplan. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Wanneer er geen kinderverpleegkundige zorg meer nodig is wordt het zorgplan afgesloten. Hier zijn verschillende redenen voor.  Het kan zijn dat er nog wel professionele ondersteuning nodig is, maar niet meer van de kinderverpleegkundige. Dan volgt een overdracht naar de betreffende disciplines, bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de Jeugdwet, georganiseerd door de gemeente waar het gezin woont. Of er is helemaal geen ondersteuning meer nodig. Dan wordt de kinderarts hierover geïnformeerd.

Wil je meer informatie over onze organisatie of heb je vragen of ideeën over samenwerking?
Wij staan u graag te woord!

Marjolein Jochims en Carina de Munck

Coördinators in betere samenwerking KinderThuisZorg

 m.jochims@kinderthuiszorg.nl 0619914983

c.demunck@kinderthuiszorg.nl 0647316152

KinderThuisZorg B.V. | 2022

Eschpark 5-7, 7131 TG Lichtenvoorde

Vragen of meer weten? Mail naar m.jochims@kinderthuiszorg.nl | Foto Leonie ter Braak Copyright ©Talpa

This website uses cookies to improve your web experience.